Vesper

  Get Directions


Vespers 2023: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2023 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

 

LITURGIE DONDERDAG

 

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 22 (Geref. Kerkboek)– allen zitten
zingen: Psalm 22: 1
lezen :Psalm 22: 4-9
zingen : Psalm 22: 4
lezen : Psalm 22: 12-19
zingen : Psalm 22: 9
lezen : Psalm 22: 23-25
zingen : Psalm 22: 12
lezen : Psalm 22: 28-32

Agnus Dei:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Lucas 22: 66 – 23: 25

Muzikaal intermezzo: Robert Hutten–Mijn God, waarom? – The Psalm Project (naar psalm 22)

Declamatie: Jezus of Barabbas

Elke dag weer moet ik kiezen:
Jezus, ofwel Barabbas.
’t Gaat om winnen of verliezen,
om wat kómt of om wat wàs.
Steeds weer moet ik antwoord geven
op die vraag, zo klemmend groot:
Wil je door de dood naar ’t leven,
of door ’t leven naar de dood?
En mijn hart kiest Jezus’ zijde,
maar ’k wil niet naar Golgotha,
want ik ben zo bang voor ’t lijden
daarom schreeuw ik and’ren na.
God, Gij weet het, want Gij kent mij,
ziet mij vóór Pilatus staan;
daarom smeek ik U: vergeef mij,
spreek mij vrij in Jezus’ naam!

Nel Benschop

 

Moment van bezinning

 

Lied:PvN 130

1. Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch

2. Als U niets dan zonden zag
Heer mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven. Dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag

3. Ik blijf wachten tot U komt
Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht

4. Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij!

Gebedsroep
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Avondlied – Sela

1. Aan het einde van de dag
kniel ik aan Uw voeten neer.
Alles wat ik deed en dacht
is bij U bekend, mijn Heer.

Refrein:
Ik mag wonen in Uw huis.
Ik mag schuilen in Uw tent.
Met Uw liefde om mij heen
weet ik dat ik geborgen ben.

2. In de stilte van mijn hart
spreekt U mij in liefde aan.
Al het goede wat ik deed,
heeft Uw Geest in mij gedaan.
Refrein

3. Aan het einde van de dag
weet ik dat ik rusten mag.
Al het zorgen, al mijn werk,
was genoeg voor deze dag.

Zegen: allen staan
Voorganger:
Zegen ons met uw stilte dat, de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat onaf is en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht, dat wij ons toevertrouwen aan de slaap
als U over ons waakt.(onbekend)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger: Gerda van der Graaf
Organist: Robert Hutten
Lezing: José Burgers