Nederlandse Gereformeerde Kerken

Wij, de Nederlandse Gereformeerde Kerken erkennen Jezus Christus als Heer van de kerk. Wij geloven deel uit te maken van de ene, heilige, algemene, christelijke kerk, die Christus als de Zoon van God in deze wereld vergadert.

Het woord ‘Gereformeerd’ betekent dat de kerken het stempel dragen van de Reformatie, die heeft plaatsgevonden in de 16e eeuw. Die Reformatie betrof een omvangrijke beweging in Europa tot hervorming van de bestaande kerk. Aan die beweging zijn vooral de namen van Luther, Calvijn en Zwingli verbonden. Tegenover vervlakking en heerschappij van tradities kwam de Reformatie op voor de geldigheid van de Bijbel als Woord van God voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven.

Wij als Nederlandse Gereformeerde Kerken aanvaarden alles wat in de Bijbel geschreven staat als het Woord van God. Daarnaast onderschrijven wij de belijdenisgeschriften, waarin de Bijbel samengevat is: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wij willen graag door zendings- en evangelisatie-activiteiten de blijde boodschap van Jezus Christus aan andere mensen doorgeven en streven naar eenheid met andere kerken en met leden van andere kerken.