Vesper

  Get Directions


Vespers 2022: Samen stil worden……Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.

Liturgie:   ZATERDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: 

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen. 

Psalmgebed: Psalm 130 – allen zitten

zingen :  Psalm 130: 1

lezen :  Psalm 130: 3-4

zingen :  Psalm 130:

lezen :  Psalm 130:7-8

 

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

 

Evangelielezing:

Marcus 15:40-47

 

Muzikaal intermezzo: 

Toekomst vol van hoop (Sela)

Orgel: Sander Zwiep

Dwarsfluit: Frieda Mak

Zang: Annelie van Genderen

 

Declamatie:

Het is nacht

 

Het is nacht, het licht is verdwenen
ik ben bewogen met diep ontzag
nu Jezus ter helle is afgedaald
in de diepste donkerste nacht.

Nu de grootste strijd wordt gestreden
Zijn Liefde ook daar wordt verspreid
waar dag en nacht zijn verdwenen
de tijd verweven met de eeuwigheid.

De wereld houdt haar adem in
de aarde lijkt te beven

geen nacht zo donker en zo licht 

Jezus gaf voor ons zijn leven

 

Ik zie een engel nederdalen
de vrouwen huilen bij het graf
toch is dit niet het einde
er komt een nieuwe dag…

De wolken zullen weer verdwijnen
het licht dat gloort al aan de kim
de strijd is weldra gestreden
er komt een nieuw begin…

Cobi van der Hoeven-Zondag

Moment van bezinning

Lied:

Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,

En wees niet bang

Voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

In je beproevingen en zorgen.

 

God U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

Vaste geest binnen in mij

Die rust in U alleen

 

Stil mijn ziel wees stil

En dwaal niet af

Dwars door het dal zal Hij je leiden

Stil, vertrouw op Hem

En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

 

God U bent mijn God…

 

Stil mijn ziel wees stil

En laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft

Wacht, wacht op de Heer

De zwartste nacht

Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

 

God U bent mijn God…

Ik rust in U alleen
Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

 

Gebeden:

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

 

Avondlied: 

De dag door Uwe gunst ontvangen – Gezang 393: 1, 2, 3 en 4

De dag, door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

 

Die dan, als onze beden zwijgen,

als hier het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

 

Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,

maar steeds opnieuw door mensenmonden

gezonden en gesproken wordt.

 

Voorwaar, de aarde zal getuigen

van U, die thans en eeuwig zijt,

tot al uw schepselen zich buigen

voor uwe liefd’ en majesteit.

 

Zegen: allen staan

Voorganger: 

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:13)

 

Allen: Gezang 456 : 3

Voorganger:  Hans Koevoet

Organist:       Sander Zwiep

Lezing:          Harm Jan Holsappel

.