Vesper

  Get Directions


Vespers 2023: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2023 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

 

LITURGIE ZATERDAG

 

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 30– allen zitten
zingen : Psalm 30: 1
lezen : Psalm 30: 5-8
zingen : Psalm 30: 4
lezen : Psalm 30: 12,13

Agnus Dei:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing:Lucas23: 50-56

Muzikaal intermezzo: Joanne Pieterse(gitaar)en Rachel Mak (piano)-U zond Uw Zoon (Hemelhoog 201)

 

Declamatie: Het is voorbij

Alles is voorbij
de strijd is nu gestreden
voor jou en ook voor mij
heeft Jezus zo geleden.
Dit offer was voor ieder mens
een lam rein en volmaakt
dat God aanvaardde door Zijn Zoon
Hij heeft ons vrijgemaakt.

Geknield bij het kruis en met dank in het hart
mag ook jij dit offer aanvaarden
het is te mooi en te groot voor ons hart
niemand kent de echte waarde.

Alleen God kent de prijs die voor jou is betaald
Zijn hart brak om jouw hart te helen
de weg is nu vrij om tot Hem te gaan
en eeuwig bij Hem te leven.

Cobi van der Hoeven-Zondag

 

Moment van bezinning

 

Lied:Opwekking 315

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Gebedsroep:
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden:voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Gezang 393: 1, 2, 3 en 4

1.De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2.Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3.Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezonden en gesproken wordt.
4.Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

 

Zegen: allen staan
Voorganger:
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop
steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:13)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger:Joost Burgers
Organist: Marnix van Esch
Lezing: Yt Vriezinga