Vesper

  Get Directions


Zaterdag

 

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 42(DNP) – allen zitten
zingen: Psalm 42: 1 lezen: Psalm 42: 7-8
lezen: Psalm 42: 4-5 zingen: Psalm 42: 5
zingen: Psalm 42: 3 lezen: Psalm 42: 12

Agnus Dei: allen zingend
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing:Matteüs 27: 57-66

Muzikaal intermezzo: Marlies van Santen, Imert Moret: Stil, mijn ziel, wees stil – Opwekking 717

Declamatie: Stil verwachten

De nacht is gekomen
het kruis is leeg
de spotters zijn vertrokken
ieder ging zijns weeg.

Het graf is verzegeld
afgesloten met een grote steen
de soldaten houden de wacht
niemand kan er doorheen.

De aarde is stil en koud
ze houdt haar adem in
alle hoop vervlogen
zoekend naar een nieuw begin.

Stilte over alle landen
geen geschreeuw en ook geen lied
alleen maar stil verwachten
een zucht en intens verdriet.

Hoop maar, bid maar
blijf verlangen
het licht dat gloort reeds aan de kim
want uit die diepe duisternis
ontstaat een nieuw begin!(doorCobi van der Hoeven-Zondag)

 

Moment van bezinning

Lied: Opwekking 544

Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Gebedsroep: allen zingend
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt (2x)

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Gezang 393
1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezonden en gesproken wordt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

 

Zegen: allen staan
Voorganger:
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop
steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:13)
Allen: Gezang 456: 3

Voorganger:YtVriezinga
Organist: Sander Zwiep
Lezer: Gerda van der Graaf