Vesper

  Get Directions


Maandag

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 31– allen zitten

zingen: Psalm 31:1
lezen: Psalm 31: 4-7
zingen: Psalm 31: 6
lezen: Psalm 31:10-14

zingen: Psalm 31: 12, 13
lezen: Psalm 31: 18-20
zingen: Psalm 31: 16
lezen : Psalm 31: 22-25

Agnus Dei:allen zingend
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing:Matteüs 26: 17-35

Muzikaal intermezzo:Hannah de Koning: Cello suite 2, Sarabande – J.S. Bach

Declamatie:

Waar koelte de tafel schikt
een palmentuin in
het namiddaglicht
waar schaduw en
koelte de tafel schikt
vrienden samen
zijn gekomen
maar niet op hun gemak
zij fluisteren zacht
traditioneel worden
voeten gewassen
want de dag is klaar
voor het avondmaal

Hij kijkt ze aan weet
wie Hem zal verloochenen
nog voor de haan
zal hebben gekraaid
zij twisten en spotten
belijden trouw aan
hun Heer maar Judas
is er dan al niet meer
(naar het gedicht van Wil Melker)

Moment van bezinning

Lied:Zingende Gezegend 12: 1, 3, 9, 11
1 Neemt en gedenkt
dat God u schenkt:
zichzelf, in brood en beker.
Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.

3 Geheel alleen,
wie weet waarheen,
vlucht zij voor wie haar haten,
opgejaagd door iedereen,
moedeloos verlaten.

9 Zelfs in de dood
waarlijk brood
tot ons behoud gegeven:
Christus is het die ons noodt,
brood van eeuwig leven.

11 De gastheer wenkt,
o komt, gedenkt,
gedenkt: bij brood en beker
dat de Heer, die het u schenkt,
trouw is, vast en zeker!

Gebedsroep:allen zingend
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden:voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Taizé – Dans nosobscurités
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Zegen: allen staan

Voorganger:
De Heer zegene en behoede u,
Hij tone u Zijn aanschijn en ontferme zich over u,
Hij wende Zijn gelaat naar u toe en geve u vrede.(De zegen van Franciscus)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger:Jan-JorisIJsselstijn
Organist:Carlovan de Weerd
Lezer: Gerard de Jong