Vesper

  Get Directions


Vespers 2023: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2023 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

 

 Liturgie Maandag

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed:Psalm 55– allen zitten
zingen : Psalm 55:1
lezen : Psalm 55: 5-9
zingen : Psalm 55: 3
lezen : Psalm 55: 10-15
zingen : Psalm 55: 5
lezen : Psalm 55: 19-24

Agnus Dei:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing:Lucas 22: 1-23

Muzikaal intermezzo: Vocaal Ensemble Bethelkerk– “O, for the wings of a dove” uit Hear my prayer van Felix
Mendelssohn Bartholdy (naar psalm 55)

Declamatie:Is hier de plaats
Is hier de plaats
waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn
om de uittocht uit het diensthuis te gedenken.
Het uur brak aan dat hij aan tafel ging
en zijn gezondenen met hem. Hij sprak:
Hoe heb ik hiernaar verlangd,
te zijn met u
voordat ik lijden moet.
Toen zij gegeten hadden en gedronken,
na zegening en dankgebed,
nam hij brood en beker.

Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Doet dit ter gedachtenis aan mij.
Dit is de beker van een nieuw verbond
in mijn bloed voor u gegeven.
En zij begonnen te twisten
over wie van hen de grootste was.
Hij sprak tot hen:
De volkeren hebben hun heersers.
Zo mag het niet zijn in uw midden.
De grootste worden de kleinste,
Wie vóórgaat als één die aan tafel bedient.
Zo moge het zijn in ons midden.
Huub Oosterhuis

Moment van bezinning

Lied:Op toonhoogte 369

1. Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Refrein 2x

Gebedsroep:
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.
Gebeden:voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied:NLB 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden

over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen:allen staan
Voorganger:
God leg eer in het werk van uw handen,
behoed ons op de weg.
Ga voor ons uit als een vuur,
dat wij uw lichtglans weerkaatsen. (Andries Govaart)
Allen: Gezang 456: 3

 

Voorganger :Carla Dik-Faber
Organist :Willem van Braak
Lezing :Lenny Lourens