Vesper

  Get Directions


Vespers 2023: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2023 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

LITURGIE DINSDAG

Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 17– allen zitten
zingen : Psalm 17: 1
lezen : Psalm 17: 3-5
zingen : Psalm 17: 3
lezen : Psalm 17: 10-12
zingen : Psalm 17: 6
lezen : Psalm 17: 15

Agnus Dei:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing:Lucas 22: 24-38

Muzikaal intermezzo Henk (piano) en Hannah (cello) de Koning – Elégie – G. Fauré

Declamatie: Wist zijn laatste avondmaal

Hij keek ze aan en wist
Zijn laatste avondmaal

Eén zou er gaan
Voordat de haan driemaal zou kraaien

De anderen zouden volgen
Onder hoongelach en spot bedolven

Maar geloofde nog in Zijn Messiaszijn
Ondanks de kruisiging en pijn

Hij had het lot met zijn herrijzenis beschikt
De mens deelde in God met eigen ik

Wil Melker

 

Moment van bezinning

 

Lied:NLB 388: 1, 4 en 5

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

4.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein

Gebedsroep: allen zingend

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: NLB 250: 1, 3, 4 en 7
1. Ik leg mij in uw hoede neer
en mag de vrede vinden.
Wie zich aan U gewonnen geeft
slaapt in als uw beminde.

3. Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,
en tegen angsten toegedekt
mag ik bij U verkeren.

4. De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten
voor al het leed, dat zorgen baart,
op U allen mij richten.

7. Ik vrees niet wat nog komen zal
en wil mijn dagen bouwen
op ’t enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen.

Zegen: allen staan

Voorganger:
De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.De Heer zij in u
om u te troosten als u verdriet hebt.Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u
heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en in der
eeuwigheid. (St. Patrick)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger: Hannie van Essen
Organist: Wim Veerman
Lezing: Gerard de Jong