Vesper

  Get Directions


Beelduitzending

 

Vespers 2022: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.

 

Liturgie: DINSDAG  

 

Votum en zegengroet

Allen staande zingen

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: 

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen. 

 

Psalmgebed: Psalm 69 – allen zitten

zingen :  Psalm 69: 1

lezen :  Psalm 69: 5-13

zingen:  Psalm 69: 4

lezen :  Psalm 69: 17-21

zingen :  Psalm 69: 6

lezen  :  Psalm 69: 27-29

zingen:  Psalm 69: 8

lezen  :  Psalm 69: 35-37

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

 

Evangelielezing:

Marcus 14:32-52

 

Muzikaal intermezzo:

Getsemane (Sela)

Orgel: Wim Veerman 

Dwarsfluit: Jorien Holsappel

 

 

Declamatie: 

Vader, Uw wil geschiede

 

Vader, ik ben zo bang

Vader, laat me toch niet alleen

Vader, ik vrees dit al zeer lang

Vader, waar moet ik heen?

 

Vader, de beker gaat overstromen

Vader, dit oordeel is zo zwaar

Vader, mijn leerlingen liggen te dromen

Vader, ik ben nog lang niet klaar

 

Vader, weet U zeker dat dit gebeuren moet?

Vader, is er dan echt geen andere weg?

Vader, kijk dan! Ik zweet zelfs bloed!

Vader, hoort U wel wat ik zeg?

 

Vader, wilt U hulp bieden?

Vader, Uw wil geschiede!

 

Willem van Braak

 

Moment van bezinning

 

Lied:

Joh. De Heer 280

 

1 ‘t Is middernacht en in de hof,

  buigt, tot de dood bedroefd, in ‘t stof

  de Levensvorst; in Zijn gebeên

  doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

 

2 ‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,

  Zijn jong’ren slapen bij die strijd;

  en derven, afgemat in rouw,

  de aanblik op des Meesters trouw.

 

3 ‘t Is middernacht, maar Jezus waakt,

   en ‘t zielelijden, dat Hij smaakt,

   bant uit Zijn hart de bede niet:

   “Mijn Vader, dat Uw wil geschied”.

 

4 ‘t Is middernacht, en ‘t Vaderhart

   sterkt en verstaat de Man van smart,

   Die ‘t enig lijden, dat Hij torst,

   ten eind doorstrijdt als Levensvorst

 

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

 

Gebeden:

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

 

Avondlied: 

‘k Wil U, o God, mijn dank betalen – Gezang 390 

 

1   ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

 

2   Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez’ avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

 

3   Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 

Zegen: allen staan

Voorganger: 

Genadige en Heilig God

Geef ons wijsheid om U te ontdekken

Volharding om U te zoeken

Geduld om op U te wachten

Ogen om U te zien

Een hart dat zich in stilte op U richt

Een leven dat U verkondigt

Door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer

 

Allen: Gezang 456 : 3

 

Voorganger: Jenette Arkema

Organist:      Wim Veerman 

Lezing:         Joëlle Brouwer