Vespers online


www.kerkomroep.nl – Veenendaal – CGK Bethelkerk

VESPER DINSDAG 7 april 2020
Votum en zegengroet
Voorganger:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Amen.

Psalmgebed: Psalm 94
zingen : Psalm 94: 1
lezen: Psalm 94: 3-7
zingen : Psalm 94: 4
lezen: Psalm 94: 10-17
zingen : Psalm 94: 9
lezen: Psalm 94: 20-23

Agnus Dei (orgel + tekst op beamer )
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Johannes 13: 21-38

Muzikaal intermezzo

Declamatie: Gethsemane

Uw wil geschiede – ‘k Zal de beker drinken
die Gij mij voorhoudt, bitter als de dood;
Ik voel mij in een zee van angst verzinken,
Redt mij, o God, uit deze grote nood!

Uw wil geschiede – Ik aanvaard het lijden,
Ik ben vrijwillig naar Uw volk gegaan.
Maar redt Mijn schapen en wil hen bevrijden
van allen, die hun naar het leven staan.

Laat Gij mij nu alleen? Ik zoek uw ogen,
maar om Mij heen is slechts de donk’re nacht;
alleen een engel komt Mijn tranen drogen;
’t is goed – Ik ben gereed voor wat Mij wacht.

Uw Wil geschiede – Maar weest Gij mijn wapen,
het vlammend zwaard, dat ’t Paradijs omsluit.
Mijn ziel is zeer beangst; mijn vrienden slapen,
Ik waak en bid – ’t Is goed, wat Gij besluit.

Nel Benschop

Moment van bezinning

Lied: Gezang 575: 1, 2, 6 (Nieuw Liedboek) (via YouTube)

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden,
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dankzij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor Uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebedsroep: (orgel + tekst op beamer)
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Avondlied: Opwekking 717 (via YouTube)
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen

refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding

refrein

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt

refrein

ik rust in U alleen (2x)

Zegen:
Voorganger:
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te
dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart jouw hart openen om lief te
hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal het gelaat van Christus in jou zien zal.
(Zegenbede van St. Patrick)

Zingen: Gezang 456: 3 (orgel + tekst op beamer)

Voorganger: Tineke de Vos
Lezing: Jolanda Abbring
Muziek: Willem van Braak