Vesper

  Get Directions


Beelduitzending

 

Vespers 2022: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.

Liturgie: WOENSDAG

 

Votum en zegengroet

Allen staande zingen

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: 

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

 

Psalmgebed: Psalm43 – allen zitten

zingen :  Psalm 43:1

lezen :  Psalm 43: 2

zingen :  Psalm 43: 3 en 4

lezen :  Psalm 43: 5

 

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

 

Evangelielezing:

Marcus 14:53-72

 

Muzikaal intermezzo: 

Jesu, meineFreude

Enkele partita’s van Margreeth de Jong 

Orgel:  Marja van der Velde

 

Declamatie: 

De farizeeër

 

Hij heeft zijn dille en komijn 

geteld en op een goudschaal afgewogen,

en God gediend naar meer dan zijn vermogen,

alléén om schuldeloos te zijn.

 

Hij heeft de liefde afgelegd

Uit vrees, dat ze hem eenmaal zou verleiden;

En door de vreugde als de pest te mijden

Heeft hij de zonden zich ontzegd.

 

Maar hoogmoed maakt zijn daden slecht.

Zijn zelfgenoegzaamheid heeft hem bedrogen.

Hij zal de hemel toch niet binnen mogen

Als hij zijn braafheid houdt voor recht.

 

Want God heeft tot der dwazen troost gezegd:

“Hemelpoorten hebben heel lage bogen.”

 

Piet Los

 

Moment van bezinning

 

Lied: 

Gezang 575: 1,2 en 4 (NLB)

 

1   Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

 

2   Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

 

4   Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

 

Gebedsroep: 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

 

Gebeden:

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

 

Avondlied:

Gezang 247: 1,3,4 en 5 (NLB)

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

 

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,

licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

 

Zegen:allen staan

Voorganger: 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met 

de Heilige Geest zij met u allen. (2 Kor. 13: 13)

 

Allen: Gezang 456 : 3

 

Voorganger: Jorien Holsappel

Organist     : Marja van der Velde

Lezing        : Jeske Bart