Vesper

  Get Directions


 

Vespers 2023: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2023 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

 

LITURGIE WOENSDAG

Votum en zegengroet

Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm69(DNP)– allen zitten
zingen : Psalm 69: 1
lezen : Psalm 69: 5-13
zingen: Psalm 69: 4
lezen : Psalm 69: 17-22
zingen: Psalm 69: 6
lezen : Psalm 69: 28-30
zingen: Psalm 69: 8
lezen : Psalm 69: 35-37

Agnus Dei:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Lucas 22: 39-62

Muzikaal intermezzo: CarolineTijssen en Arjan Jonker (zang)
SybrandPrins (piano)–Getsémane- Sela

Declamatie: Petrus

Noem mij geen Petrus meer – ik ben die naam niet waard;
ik heb mijn Heer verloochend en verlaten,
ik heb mij aan de kant der vijanden geschaard,
en lof geheuld met die mijn Meester haten.
Noem mij geen Petrus meer – ik ben geen sterke rots;
eens heb ik Jezus als mijn Heer beleden,
ik heb Hem aangebeden als de Christus Gods;
wat lijkt mij dat nu eind’loos lang geleden.
In deze nacht verloor ik alles wat ik had;
mijn hoop en mijn geluk en mijn vertrouwen.
Maar alle liefde, die ik ooit voor Hem bezat
brandt als een vlam die nimmer kan verflauwen.
Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, maar zie zijn blik
waarmee Hij mij bedroefd heeft aangekeken.
Ja Heer, ìk heb verraad gepleegd – ìk deed het, ìk,
slechts wenend kan ik om genade smeken.
onbekend

 

Moment van bezinning

 

Lied: NLB 562: 1 en 2

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden
O Jesu, zie mij aan.

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
Weerspannig in de wind,
Wilde niet zien of horen
Hoezeer ik werd bemind,
Mijn leven liep verloren,
Uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden
O Jesu, zie mij aan.

Gebedsroep:
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: NLB 247: 1, 3, 4 en 5

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3.U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4.Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend
oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegen: allen staan

Voorganger:
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met
de Heilige Geest is met u allen. (2 Kor. 13: 13)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger:Wilco van Loon
Organist : Sybrand Prins
Lezing : Jantine de Koning